Nên kê sofa ở hướng cát

Nên kê sofa ở hướng cát

 Nếu phòng khách rộng thì bên nào là bên cát và bên nào là bên hung? Tác phẩm phong thuỷ nổi tiếng thời cổ đại “Bát trạch minh kính” có luận bàn về điều này. Căn cứ vào Bát quái phương vị và quy luật sinh khắc của Ngũ hành mà chia nhà ở thành Đông tứ trạch và Tây tứ trạch. Với Chấn, Tốn, Ly, Khảm là Đông tứ trạch. Còn Càn, Khôn, cấn, Đoài là Tây tứ trạch, sau đó ghép lại thành bài khẩu quyết, nội dung đại thể như sau:

Đông tứ trạch quyết

Chấn Tốn Ly Khảm thị nhất gia, Tây tứ trạch hào mạc phạm tha.

Nhược hoàn nhất khí tu thành tượng, tử tôn hưng vượng định vinh hoa.

Tây tứ trạch quyết

Càn Khôn cấn Đoài tứ trạch đồng, Đông Tây phong hào bất khả phùng.

Ngộ tướng tha tượng hỗn nhất ốc, nhân khẩu thương vong hoạ tất trùng.

Ghế sofa GS01 | Thiết kế ghế sofa đẹp

Vậy Đông tứ trạch và Tây tứ trạch được phân chia như thế nào? Điều này phải dựa vào lối khí vào (phục vị), lối khí vào chính là cửà, cửa hướng chính đông, đông Nam, chính Nam, chính Bắc gọi là Đông tứ trạch, cửa hướng chính tây, Tây Bắc, đông Bắc, Tây Nam gọi là Tây tứ trạch. Phong thuỷ học có rất nhiều trường phái, cũng có trường phái căn cứ vào toạ vị để phân chia Đông tây tứ trạch, sau đây chúng ta cùng phân tích cụ thể. Nếu nhà ở của bạn là Đông tứ trạch thì lối khí vào ở phía đông, gọi là Chấn trạch. Lốì khí vào ở phía đông Nam, gọi là Tôn trạch. Lối khí vào ở phía chính Nam, gọi là Ly trạch. Lối khí vào ở phía chính Bắc, gọi là Khảm trạch. Nếu nhà ở của bạn là Tây tứ trạch, lối khí vào ở phía chính tây, gọi ỉà Đoài trạch. Lối khí vào ồ phía Tây Bắc, gọi là Càn trạch. Lối khí vào ở phía đông Bắc, gọi là cấn trạch. Lối khí vào ở phía Tây Nam, gọi là Khôn trạch.

Vậy đâu là phương cát? Thứ nhất, sinh khí, thượng cát. Thứ hai, thiên y, trung cát. Thứ ba, diên niên, thượng cát. Thứ tư, phụ vị, tiểu cát.

Vậy đâu là phương hung? Thứ nhất, tuyệt mệnh, đại hung. Thứ hai, lục sát, thứ hung. Thứ ba, ngũ quỷ, đại hung. Thứ tư, hoạ hại, thứ hung.

Nếu nhà ở của bạn là Chấn trạch, thuộc Đông tứ trạch thì chính Nam là hướng sinh khí. Đông Nam là hướng diên niên. Chính Bắc là hướng thiên y. Sofa nên đặt ở những phương vị này. Phục vị là hướng chính đông, là cửa, tuy là vị trí tốt, nhưng bạn không thể kê sofa ở cửa được.

Nếu nhà ở của bạn là Tốn trạch, thuộc Đông tứ trạch thì chính Bắc là hướng sinh khí. Chính đông là hướng diên niên. Chính Nam là hướng thiên y. Sofa có thể kê ở những phương vị này. Đông Nam là phục vị, là cửa.

Nếu nhà ở của bạn là Ly trạch, thuộc Đông tứ trạch thì chính đông là hướng sinh khí. Chính Bắc là hướng diên niên. Đông Nam là hướng thiên y. Sofa có thể kê ở những phương vị này. Chính Nam là phục vị, là cửa.

Nếu nhà ở của bạn là Khảm trạch, thuộc Đông tứ trạch thì đông Nam là hướng sinh khí. Chính Nam là hướng diên niên. Chính đông là hướng thiên y. Sofa có thể kê ở những phương vị này. Chính Bắc là phục vị, là cửa.

Nếu nhà ở của bạn là Càn trạch, thuộc Tây tứ trạch thì chính tây là hướng sinh khí. Tây Nam là hướng diên niên. Đông Bắc là hướng thiên y. Sofa có thể kê ở một trong các phương vị này. Tây Bắc là phục vị, là cửa. Nêu nhà ở của bạn là Khôn trạch, thuộc Tây tứ trạch thì đông Bắc là hướng sinh khí. Tây Bắc là hướng diên niên. Chính tây là hướng thiên y.Sofa có thể kê ỗ bất cứ phương nào trong các phương vị này. Tây Nam là phục vị, là cửa.

Nếu nhà ở của bạn là cấn trạch, thuộc Tây tứ trạch thì Tây Nam là hướng sinh khí. Chính tây là hướng diên niên. Tây Bắc là hướng thiên y. Sofa có thể kê ở những phương vị này. Đông Bắc là phục vị, là cửa.

Nếu nhà ở của bạn là Đoài trạch, thuộc Tây tứ trạch thì Tây Bắc là hướng sinh khí. Đông Bắc là hướng diên niên. Tây Nam là hướng thiên y. Sofa có thể kê ở những phương vị này. Chính tây là phục vị, là cửa.

Ở đây cân phải nói rõ một sô vân đê:

(1) Phục vị được nói ở trên là cửa, chứ không phải nói tất cả nhà ở thuộc Đông tứ trạch đều phải làm cửa ở phục vị. Vì trong phần này chỉ nói sofa nên kê ở hướng cát. Nói phục vị là cửa chỉ là một ví dụ. Thực ra, hướng sinh khí, hướng diên niên và hướng thiên y đều là hướng tốt để làm cửa. Khi làm cửa cũng cần lưu ý nhiều điều, không phải cứ hướng nào tốt là đều có thể làm cửa.

(2) Bạn đọc không nên cho rằng chỉ càn dựa vào các hướng cát nói trên là có thể tìm được vị trí tốt cho nhà mình. Đây chỉ là những hướng cát hung cơ bản của Bát trạch, chứ không bàn đến mệnh lý của con người thuộc Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh, và cũng không bàn đến cửu tinh, tức Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch, cửu tử, chín sao này phân bố khác nhau trên bầu trời sao, nếu không thì chỉ có tám hình thức đơn giản.

Tuy nhiên, biết được vị trí cát hung của Bát trạch là có thể tránh được vị trí đại hung mà tránh được tai hoạ bất ngờ. Đồng thời khi nhờ người đến xem phong thuỷ thì cũng chỉ cần hỏi họ vài ba câu là có thể đoán biết được đó là thầy phong thuỷ cao tay hay bình thường. Nhưng tuyệt đối không được hiểu lầm mà cho rằng chỉ cần dựa vào các hướng kể trên là có thể tìm được hướng cát cho nhà mình. Mà vẫn phải kết hợp với mệnh lý của mọi người, tức xem bạn thuộc Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh. Nếu bạn thuộc Đông tứ mệnh thì không nên ở Tây tứ trạch, nếu bạn thuộc Tây tứ mệnh thì không nên ở Đông tứ trạch. Vậy làm thế nào để biết được mình thuộc Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh? Trong phần sau sẽ phân tích cụ thể.

Tóm lại, việc định cát hung vẫn phải kết hợp với ba trạng thái phong thuỷ, đó chính là trạng thái tĩnh, trạng thái động và trạng thái đặc biệt.