Địa điểm

Mặc dầu chúng ta đã xem xét cảnh quan và ghi lại tất cả những hình dáng và đặc điểm…